Nghiệp Trần Dẫn Lối Sầu Bi - Đại đức. Thích Nhật Tín