PHẬT NÓI KINH CÔNG ÐỨC CỦA TAM QUY, NGŨ GIỚI, TỪ TÂM VÀ YỂM LY

hính tôi được nghe được thấy như vậy:

Một thời đức Phật ở tại vườn ông Cấp Cô Ðộc, rừng cây ông Kỳ Ðà, tại thành Xá vệ. Bấy giờ đức Phật kể cho ông trưởng giả A Nan Bân Kỳ (Cấp Cô Ðộc) nghe:

–Về kiếp lâu xa có một Phạm chí tên là Tỳ La Ma, có nhiều tiền bạc, châu báu. Lúc đem ra bố thí, ông dùng tám vạn bốn ngàn bát bằng vàng đựng đầy bạc, tám vạn bốn ngàn bát bằng bạc đựng đầy vàng. Ông lại lấy tám vạn bốn ngàn bình tắm bằng vàng bạc, lại lấy tám vạn bốn ngàn con trâu đều lấy vàng bạc che trên sừng; lại lấy tám vạn bốn ngàn ngọc nữ trang sức lộng lẫy; lại lấy tám vạn bốn ngàn ghế ngồi trải lụa lên trên; lại lấy tám vạn bốn ngàn bộ quần áo; lại lấy tám vạn bốn ngàn con voi con ngựa đều lấy vàng bạc để làm cái dàm, chằng đầu và mõm chúng; lại lấy tám vạn bốn ngàn phòng xá để bố thí; lại ở trong bốn cửa thành để bố thí, tùy ai muốn gì ông đều đem cho tất cả. Lại dùng một phòng để bố thí chư tăng từ bốn phương tới.

Bố thí như trên phước không bằng nhận Tam quy (hồi tâm theo ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng). Vì sao vậy? Vì người nhận Tam quy là bố thí sự không sợ hãi cho hết thảy chúng sanh, cho nên để tâm hướng tới Phật, Pháp, Tăng, phước đức người ấy không thể kể được.

chùa đồng nai giúp nhận ra tình yêu nhân loại

Phước đức của sự bố thí như trên và sự nhận- giữ Tam quy không bằng phước đức của người nhận-giữ Năm giới. Người thọ trì Năm giới công đức đầy đủ, vượt hơn tất cả.

Phước đức của sự bố thí như trên và sự thọ trì Tam quy, Ngũ giới lại không bằng phước đức của người chỉ trong khoảng khắc bằng khảy (búng) móng tay mà rủ lòng thương đối với chúng sinh.

Phước đức của sự bố thí như trên và phước đức của sự thọ trì Tam quy, Ngũ giới, rủ lòng thương đối với chúng sanh lại không bằng phước đức của người khởi lên cái suy nghĩ không đáng thích thú đối với tất cả thế gian. Vì sao như vậy? Vì phước của sự khởi lên cái suy nghĩ không đáng thích thú đối với tất cả thế gian có thể khiến cho người có suy nghĩ đó diệt trừ được cái khổ của vòng sinh tử, trọn thành Phật đạo, cho nên phước đức của người ấy là lớn nhất.

Bấy giờ trưởng giả nghe đức Phật nói xong, hoan hỷ phụng hành.