TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN

Án Lam Sa Ha (3 lần)

(Chủ sám đọc)

Hết thảy cung kính. Dốc lòng kính lễ mười phương pháp giới thường trụ TAM BẢO. (3 lễ)

(Mọi người quỳ nguyện hương)

Nguyện đem lòng thành kính.

Gửi theo đám mây hương.

Phảng phất khắp mười phương.

Cúng dàng ngôi TAM BẢO.

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tính làm lành.

Cùng pháp giới chúng sinh.

Cầu Phật từ gia hộ;

Tâm Bồ đề kiên cố.

Xa bể khổ sông mê.

Chóng quay về bờ giác.

Cúng dàng đoạn… Dốc lòng kính lễ mười phương pháp giới thường trụ TAM BẢO. (1 lễ)

(Mọi người đều đứng dậy chắp tay tán phật)

Đấng Pháp vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dậy khắp trời người.

Cha lành chung bốn loài.

Quy y trọn một niệm.

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán.

Ức kiếp không cùng tận.

Án phạ nhật la vật. (3 lần)

Nhất tâm đỉnh lễ, tận hư không, biến pháp giới, Quá Hiện, Vị lai, chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng thường trụ TAM BẢO. (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ, Sa bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ, Tây phương Cực Lạc giáo chủ A Di Đà Phật. (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ, Đương lai Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật. (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ, Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát. (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lễ) 13

Nhất tâm đỉnh lễ, Ca Nhã Ca Bồ Tát. (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ, Ngộ Đạt Quốc Sư Bồ Tát. (1 lễ)

Con nay xin vì bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sinh, nguyện dứt bỏ mọi nghiệp chướng lỗi lầm, chí thành Sám hối. (1 lễ)

(Cùng quỳ để sám hối).

Chúng con xin chí thành sám hối. Xưa kia gây nên bao ác nghiệp.

Đều vì ba nghiệp Tham, sân, si.

Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra.

Hết thảy con nay xin sám hối.

Sám hối đoạn… Dốc lòng kính lễ Tam Bảo thường ở khắp mười phương. (1 lễ)

(đồng quỳ, chủ sám thỉnh)

Kính nghe: Lòng Từ Mẫn hằng vì muôn vật, tâm Bi Nguyện khéo độ quần sinh.

Hai chữ TỪ BI làm tiêu hết muôn nghìn tội lỗi. Một lời niệm Phật cũng diệt trừ trăm vạn oan khiên.

Nguyên nhân làm ra văn THỦY SÁM này, là do VIÊN ÁN, TIỀU THỐ hai người, vì kết thành mối oán hờn, nên nghiệp quả kia khó tránh.

Dưới bóng Song Tùng ngài CA NHÃ hiện Phạm thể đoan nghiêm, trong ao TAM MUỘI ngài NGỘ ĐẠT thoát oan sang1 khổ nạn. Nhân Từ tâm hướng về thiện niệm, vì thế nên đất hiện suối thơm, Văn THỦY SÁM này mở đầu, là nguyên do từ đó.

Sở dĩ, một giọt nước thấm nhuần lại là phương thuốc hay thoát khổ, một lời kêu Sám hối thực là đạo tối yếu trừ khiên; khả dĩ đền đáp được bốn ơn sâu; khả dĩ tiêu tan nhiều đời tội nặng; khả dĩ cứu vớt cực khổ nơi ba

1 mụn hình mặt người mọc nơi đầu gối.

đường; khả dĩ gỡ mối oan khiên trong nhiều kiếp. Công đức sám ma ấy, khen ngợi mãi không cùng.

Hôm nay đàn tràng nghiêm tịnh, tiệc pháp kính bày. Quy mệnh mười phương ĐIỀU NGỰ, kính lễ PHỔ HIỀN nguyện vương, vận tưởng hương hoa, một lòng dâng cúng.

Muốn cho căn lành trong sạch, trước nên nghiệp chướng tiêu tan. Cúi mong đức Đại TỪ BI, trông xuống rủ lòng soi xét.

Nam mô cầu SÁM HỐI Bồ Tát Ma Ha Tát

chùa đồng nai giúp đời lành lặng

chùa đồng nai giúp đời phúc đức hơn

chùa đồng nai giúp đời tái sinh hơn