Học Phật Pháp

Chùa Minh Hiệp Đồng Nai trân trọng giới thiệu học phật pháp qua kinh phật giáo hữu ích cho con người và những phật tử gần xa có thêm kiến thức phật pháp

Chánh nghiệp phần 1

Mang những hàm ý sâu sắc từ xa xưa đến với các thế hệ ngày nay chùa đồng nai giới thiệu với các bạn trẻ học phật pháp qua bài viết Chánh nghiệp phần 1

Chánh mạng

Quy tụ những tinh hoa phật giáo sáng tỏa ân phước từ nhửng bài học phật giáo được các thế hệ giữ gìn thông qua bài viết Chánh mạng

Chánh kiến

Tâm hồn kết nói với tấm lòng tạo ra những tinh hoa trời đất chùa đồng nai vui mường giới thiệu bài viết học phật pháp hay Chánh kiến

Chân Lý Về Khổ Đau

học thêm nhiều giáo lý nhà phật tạo ra giá trị quý cho cuộc sống chùa đồi nai trân trọng giới thiệu học phật pháp hay Chân Lý Về Khổ Đau

Bốn Pháp ấn

chùa đồng nai quy tụ và phát triển giá trị phật giáo bằng những bài học phật phát được gìn giữ qua nhiều thế hệ tăng ni thông qua bài viết Bốn Pháp ấn

Báo thân

Chùa đồng nai gắng kết tình người qua những bài học phật giao được tương truyền thông qua bài viết Báo thân

BẬC DỰ VÀO DÒNG THÁNH

Đời sống con người cần biết thêm về học phật pháp chùa đồng nai hỗ trợ mội người học phật pháp qua bài viết BẬC DỰ VÀO DÒNG THÁNH

Vô Minh

Vô Minh (Avijjà) là gì? Ðó là không có tri kiến của bậc Chánh Giác. Nói cách khác, là không thông hiểu Tứ Diệu Ðế. Ðó cũng là không thông hiểu Thập Nhị Nhân Duyên, hay pháp Tùy Thuộc Phát Sanh. Do sự không thông suốt ấy người vô minh duy trì những quan kiến sai lầm, thấy vô thường là vĩnh cửu trường tồn, xem đau khổ là thích thú, vô ngã là linh hồn trường cửu, không có Thần Linh Tạo Hóa mà cho rằng có, ô nhiễm thấy là thanh tịnh và giả cho là thật

Vị trí kinh Pháp hoa

chùa đồng nai nơi tịnh tâm học kinh phật giáo giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa đời sống từ học phật pháp với bài viết “Vị trí kinh Pháp hoa”