Thuyết Pháp Phật Giáo Lễ Ngũ Bách Danh Tại Chùa Minh Hiệp

Ngày 19/09/Giáp Ngọ (Nhằm ngày chủ nhật 12 - 10 - 2014 DL) Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara) được tổ chức tại Chùa Minh Hiệp. Kinh Hành Niệm Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát