Lễ Sám Hối Diệt Tội Tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai Năm 2015

Hôm nay ngày 30/08/Ất Mùi nhằm ngày 12/10/2015 lễ sám hối diệt tội tại Chùa Minh Hiệp.

lễ sám hối diệt tội Chùa Minh Hiệp.lễ sám hối diệt tội

chùa đồng nai Chùa Minh Hiệp.

chùa ở đồng nai Chùa Minh Hiệp.