Lễ Cung Thỉnh Tôn Tượng Bổn Sư An Trí Tại Chùa Minh Hiệp

Ngày 16/9 năm Kỷ Hợi, nhằm ngày 14/10/2019 tại chùa Minh Hiệp, hội đủ duyên lành Đại đức Thích An Quang trụ trì chùa Minh Hiệp đã cử hành nghi lễ cung thỉnh tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lên an trí nơi công trình chánh điện đang xây dựng !