Lễ Đặt Đá Khởi Công Xây Dựng Chánh Điện & Tăng đường