Lễ Sám Hối 2014 Tại Chùa Minh hiệp Đồng Nai

CMH – N gày 14/10/Giáp Ngọ lễ sám hối diệt tội tại chùa Minh Hiệp tại tỉnh Đồng Nai, sau đây là những hình ảnh:

1 Lễ Sám Hối Tại Chùa Minh hiệp Tỉnh Đồng Nai

2 Lễ Sám Hối Tại Chùa Minh hiệp chùa ở Đồng Nai

3 Lễ Sám Hối Tại Chùa Minh hiệp chùa Đồng Nai

4 Lễ Sám Hối Tại Chùa Minh hiệp Đồng Nai

5 Lễ Sám Hối Tại Chùa Minh hiệp tổ chức tại Đồng Nai

6 Lễ Sám Hối Tại Chùa Minh hiệp Mở tại chùa Đồng Nai

7 Lễ Sám Hối Tại Chùa Minh hiệp ngụ tại Đồng Nai

8 Lễ Sám Hối tổ chức Tại Chùa Minh hiệp Tỉnh Đồng Nai

9 Lễ Sám Hối Tại Chùa Minh hiệp chùa Tỉnh Đồng Nai